Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.osrecovery.pl jest firma PROGRESSI Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845304., adres zarejestrowania działalności oraz adres do doręczeń: al. ks. Józefa Waląga 1/1c, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040218470, REGON: 386266115, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@osrecovery.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą
 2. Serwis www.osrecovery.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług jak również sposób postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.osrecovery.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.osrecovery.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 6. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.osrecovery.pl.
 7. Sprzedawca, usługodawca – Osrecovery, PROGRESSI Sp. z o.o., ul. al. ks. Józefa Waląga 1/1c, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040218470, REGON: 386266115.
 8. Produkt – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu (usługi) na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu (usługi) uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz koszty dostawy na terenie Polski.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Zamówienia można składać:
  a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.osrecovery.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@osrecovery.pl.
 5. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8 do 16 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  a) do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami,
  b) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  – potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  – informację o akceptacji niniejszego Regulaminu.,
  – Formularz Reklamacyjny,
  c) z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail oraz opłacenia usługi zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
 8. Usługodawca wykonuje usługi odzyskiwania danych według najwyższych standardów, traktując każdy przypadek z osobna, jednakże nie jest to gwarancją odzyskania wszystkich informacji znajdujących się w telefonie. Jest to umowa starannego działania, a nie zobowiązanie do odzyskania wszystkich danych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wady fizyczne, logiczne i/lub uszkodzenia/utratę danych lub telefonu, które ujawnią się w trakcie wykonywania ekspertyzy lub usług odzyskiwania danych, a które powstały przed lub w trakcie przeprowadzania procedur laboratoryjnych.
  2. brak lub uszkodzenie konkretnych plików ze względu na nadpisanie danych lub fizyczne uszkodzenie pamięci telefonu.
  3. utracone dane i związane z tym następstwa utraty korzyści.

Powyższe nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Usługobiorcy względem Usługodawcy.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 97109010980000000146687534, Santander, Osrecovery, PROGRESSI Sp. z o.o., ul. al. ks. Józefa Waląga 1/1c, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040218470. W tytule przelewu należy wpisać model telefonu oraz rodzaj uszkodzenia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

VII. OBOWIĄZKI PO STRONIE USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia zawartości przesyłki oraz oddania jej kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz.
 2. Po wykonaniu usługi, Usługobiorca jest zobowiązany odebrać przesyłkę od kuriera w terminie ustalonym z Usługodawcą.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów lub firmy kurierskiej (DHL, DPD).
 2. Na termin dostawy przesyłki składa się czas wykonania usługi oraz czas dostawy przez przewoźnika:
  a) czas wykonania usługi wynosi 14 Dni Roboczych,
  b) dostawa przesyłki przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. W skomplikowanych przypadkach czas ekspertyzy oraz procesu prac laboratoryjnych może ulec wydłużeniu ponad czas określony w Formularzu zgłoszeniowym lub ustalony między stronami, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Powyższe nie stanowi podstawy do roszczeń Usługobiorcy względem Usługodawcy.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacja może być złożona na brak wykonania usługi w terminie lub uszkodzenie urządzenia przekazywanego do odzyskiwania danych w terminie do 7 dni od wykonania usługi. Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@osrecovery.pl. Odpowiedź w tej samej formie zostanie udzielona do 7 dni.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy w momencie przystąpienia do wykonania usługi przez Usługodawcę.
 2. W przypadku nie uzyskania dostępu do danych urządzenia, kwota zapłacona zostaje zwrócona pomniejszona o poniesione koszty w wysokości 147,60 zł.
 3. Przyjmuje się, iż usługa jest prawidłowo wykonana i nie podlega reklamacji w przypadku uzyskaniu dostępu do danych urządzenia, wykonaniu raportów oraz skutecznym przeprowadzeniu próby odzyskania danych. Skuteczność, tj. ilość odzyskanych danych nie jest możliwa do przewidzenia i zależna jest od wielu niezależnych czynników.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.osrecovery.pl korzystają z ochrony prawno- autorskiej i są własnością firmy PROGRESSI Sp. z o.o., adres zarejestrowania działalności oraz adres do doręczeń: al. ks. Józefa Waląga 1/1c, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040218470, REGON: 386266115. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.osrecovery.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.osrecovery.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Korzyści i ciężary związane z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę rzeczy przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy powstałe od momentu przyjęcia rzeczy do przewozu aż do wydania jej Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. W przypadku wysłania przesyłki do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.